Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму

На рубежі XIX—XX століть традиції гуманістичного виховання підтри­мали і розвинули численні представники реформаторської педагогіки і переду­сім засновники педагогічної течії педоцентризму О. Декролі, Р. Кузіне, Дж. Дьюї. Методологічною основою су­часних неогуманістичних педагогічних концепцій є персоналістичні філософські, соціологічні та психологічні ідеї, се­ред яких прові­дну роль відіграють екзистенціалізм, гуманістична психологічна школа та соціально-критична франкфуртська школа.

На думку представників соціально-критичної франкфуртської школи (Т. Адорно, Г. Маркузе та ін.), в сучасному технократичному суспільстві людина все більше відчужується, знеособлюєть­ся, втрачає своє «Я», все більше усві­домлює, що все її життя спрямовується сторонніми для неї силами, знеособле­ними соціальни Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму­ми інститутами, як то засоби масової інформації, реклама тощо. Саме вони формують смаки людей, їх потреби, життєві цінності, сто­сунки. В уніфікованому суспільстві виникає уніфікована, або «одномірна», за Маркузе, людина.

Питання про те, як повернути людині її істинну людську сут­ність, як зробити її вільною особистістю становить центр увагифіло­софії екзистенціа­лізму. Її представники (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс та ін.) вважають, що людина повинна творити себе сама, вірити у себе, у свої власні сили. Своєрідним гас­лом стали для прихильників цієї філософської течії слова Ж.-П.Сартра «людина є не що інше як те, якою вона творить себе». Таке Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму «творіння себе» відбувається у життє­вих ситуаціях, коли людині доводиться робити вибір, приймати рі­шення, керуючись такими загальнолюдськими моральними катего­ріями, як доброта, довіра, терпимість, любов, вдячність, допомога.

Близькими до екзистенціалістських концепцій «олюднення» людини є і погляди представників «третьої сили» — неогуманістичної психологічної школи. Лідером цієї школи є найвидатніший американський психологXX сто­ліття, батьки якого були вихідцями з України,А. Маслоу. У його оригінальній концепції осо­бисто­сті йде мова про те, що сутність людини є апріорно зада­ною, визначеною, за­кладеною з моменту народження у «згорнутому» вигляді. Людина залежить від своєї внутрішньо закладеної сутно­сті, тому не Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму може мати повної свободи волі, як це стверджував Ж.-П. Сартр. Головним призначенням людини, за Маслоу, є «від­криття своєї ідентичності, свого справжнього «Я».

Структурно-логічна схема ПРОВІДНІ ТЕЧІЇ ТА ПРЕДСТАВНИКИЕФОРМАТОРСЬКОЇ ДАГОГІКИ


documentaouefun.html
documentaouenev.html
documentaoueupd.html
documentaoufbzl.html
documentaoufjjt.html
Документ Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму