Тема 4. 1. Організаційна структура управління це:

1. Організаційна структура управління це:

а) узгодження, сполучення, приведення в порядок, у відповідність дат або складових частин будь-чого;

б) управління, що забезпечує функціонування процесів, якими управляють, в рамках заданих параметрів;

в) впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки та дозволяють управляти організацією;

г) вплив керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках управління.

2. Система управління це:

а) процес взаємодії суб’єкта і об’єкта управління для досягнення системної поставленої мети;

б) організаційна система, що складається з 2-х підсистем, які представляють об’єкт і суб’єкт управління, прямі і оборотні зв’язки між ними;

в) цілеспрямований Тема 4. 1. Організаційна структура управління це: вплив на колектив працівників, або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей;

г) послідовність певних завершених етапів, виконання яких сприяє забезпеченню управлінського впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації.

3. Ознаки ефективної ОСУ:

а) основні ланки оргструктури формуються на базі стратегічно значущих видів діяльності організації;

б) структура відповідає стратегії, середовищу функціонування підприємства, відсутні протиріччя між елементами оргструктури;

в) зміна стратегії передбачає зміни оргструктури;

г) основні ланки оргструктури формуються на базі стратегічно значущих видів діяльності підприємства, передбачається зміна оргструктури.

4. Органіграма це:

а) передбачені законами та іншими правовими нормами країни вид і спосіб побудови підприємств;

б Тема 4. 1. Організаційна структура управління це:) внутрішня організаційна побудова будь-якої підприємницької системи, яка суттєво впливає на результативність взаємодії її складових;

в) графічна модель, що зв'язує етапи (складові частини) роботи, їхні вхідні та вихідні параметри, а також відображає розподіл операцій за виконавцями;

г) певні функції в галузі державного управління чи в системі управління підприємства, установи.

5. Розділи, що включають в себе Положення про ОСУ:

а) Загальні положення, Основні поняття, Основні напрямки діяльності (продукція, послуги), Основні функції забезпечення напрямку діяльності, Перелік структурних ланок, Принципи роботи підрозділів в організаційній структурі, Правила ділової етики, Закріплення функцій за структурними підрозділами;

б) Загальні положення, Мета та предмет діяльності, Управління. Трудові відносини Тема 4. 1. Організаційна структура управління це:, Майно, Виробничо-господарська та фінансова діяльність, Облік і звітність, Контроль за господарсько-фінансовою діяльністю, Припинення діяльності;

в) Загальні положення, Мета та предмет діяльності, Управління. Трудові відносини, Майно, Виробничо-господарська та фінансова діяльність, Облік і звітність, Контроль за господарсько-фінансовою діяльністю, Припинення діяльності, Принципи роботи підрозділів в організаційній структурі;

г) Загальні положення, Основні поняття, Основні напрямки діяльності, Майно, Виробничо-господарська та фінансова діяльність, Облік і звітність, Контроль за господарсько-фінансовою діяльністю, Припинення діяльності, Принципи роботи підрозділів в організаційній структурі, Закріплення функцій за структурними підрозділами.6. Переваги дивізиональної ОСУ:

а) узгодження стратегічної концепції управління з визначенням корпоративної, ділової і функціональної стратегій;

б Тема 4. 1. Організаційна структура управління це:) уточнення ділової і функціональних стратегій з використанням методів стратегічного планування;

в) узгодження стратегії із специфікою бізнесу та визначенням корпоративної, ділової і функціональної стратегій;

г) узгодження стратегії із специфікою бізнесу; передавання відповідальності за прибуток на більш низький рівень управління; більш висока адаптація до змін зовнішнього середовища.

7. Як формуються основні ланки оргструктури:

а) формуються на базі основних видах діяльності підприємства;

б) формуються на базі найбільших галузях діяльності підприємства;

в) формуються на базі стратегічно значущих видах діяльності підприємства;

г) формуються на базі тих видів діяльності підприємства, які є найбільшими.

8. Чи потребує зміна стратегії підприємства зміни оргструктури:

а) так;

б) ні;

в Тема 4. 1. Організаційна структура управління це:) можливо.

9. Елементи оргструктури це:

а) процеси взаємодії суб’єкта і об’єкта управління для досягнення поставленої мети;

б) посадові позиції, взаємодія яких визначається різними способами розподілу праці і координації робіт;

в) функція управління, що забезпечує функціонування процесів, якими управляють, в рамках заданих параметрів;

г) послідовність певних завершених етапів, виконання яких сприяє забезпеченню управлінського впливу керуючої системи на керовану.

10. Продуктова ОСУ це:

а) структура в якій “дивізіони” формуються на основі видів продукції, що виробляється;

б) структура в якій підрозділи формуються на основі видів продуктів, що виробляються;

в) структура в якій ланки формуються на основі видів продукції, що виробляється;

г) структура в Тема 4. 1. Організаційна структура управління це: якій структурні підрозділи формуються на основних видів продукції, що виробляється;


documentaouslpx.html
documentaoustaf.html
documentaoutakn.html
documentaouthuv.html
documentaoutpfd.html
Документ Тема 4. 1. Організаційна структура управління це: